logo


  ÅRETS STADSKÄRNA

– utmärkelsen för framgångsrik utveckling av stadskärnan genom samverkan mellan stadens intressenter

 VAD ÄR ÅRETS STADSKÄRNA?

För 24:e året i rad delas utmärkelsen ut till den svenska stad eller ort som under de närmast föregående åren gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara resultat av stadskärnans utveckling.

Utmärkelsen Årets Stadskärna är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer och orter. Att bli en av de nominerade städerna är ett viktigt erkännande och en vinst i sig, eftersom det innebär att man ligger i framkant med sitt utvecklingsarbete och har stor påverkan på stadens attraktivitet.Samtliga nominerade städer får ett bevis för sitt långsiktiga och framgångsrika utvecklingsarbete som bedrivs. De nominerade städerna har också ett gyllene tillfälle till positiv PR och marknadsföring av staden och alldeles särskilt om man får utmärkelsen. Inte minst blir man ett mycket attraktivt studieresmål för många av Sveriges städer och orter.


PRISETS BETYDELSE HAR ÖKAT GENOM ÅREN!
Stadens attraktivitet har stor påverkan på tillväxt och social hållbarhet och många städer har insett vikten av att kraftfullt och i samverkan arbeta med att utveckla både den fysiska platsen, utbudet och den sociala miljön i centrum. När man involverar många olika parter, med olika perspektiv och förutsättningar, har man stor nytta av att skapa ett gemensamt mål som alla kan dra fördel av för egen del. Att sikta på utmärkelsen Årets Stadskärna kan vara det målet som förenar många olika krafter att börja dra åt samma håll!

VEM KAN BLI ÅRETS STADSKÄRNA?
Alla städer och orter, oavsett storlek, kan ansöka när man har fått sin Quality
Mark-certifiering. Certifieringen är kostnadsfri för alla våra medlemsorganisationer
och är ett bevis på att man har en fungerande och långsiktig samverkan mellan stadens
privata och offentliga intressenter. Certifiering är dels ett bevis på att samverkan finns och fungerar, dels ett minimikrav för att kunna få utmärkelsen Årets Stadskärna. En hållbar och väl fungerande samverkan är förutsättningen för att man ska kunna bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete i stadskärnan. Processerna är ofta utdragna och genomgripande förändringar tar lång tid, vilket kräver ett engagerat och långsiktigt åtagande från alla berörda. Kontakta oss gärna för mer information om QM-certifiering.

LÄNK: Fakta om QM-certifieringen HÄR!


HUR ANSÖKER MAN TILL ÅRETS STADSKÄRNA?
Intresserade städer och orter kan själva, genom sin samverkansorganisation eller
kommunen, ansöka om att bli nominerade. Juryn har dessutom möjlighet att nominera
lämpliga kandidater.

Det första steget är att skicka in en intresseanmälan med information om vilken stad
det gäller samt kontaktuppgifter i ett vanligt mail. Detta ska skickas senast den 31 december till anmälan@svenskastadskarnor.se .

Nästa steg är att fylla i och skicka in det standardiserade och digitala ansökningsformuläret (se nedan) senast den 28 februari. I detta formulär beskriver man hur arbetet har bedrivits, vilka insatser som gjorts och planeras, samt vilka resultat man åstadkommit. Det är viktigt att man i ansökan lägger fokus på hur stadskärnan har utvecklats. Vilka resultat kan uppvisas? Vilka effekter har utvecklingsarbetet uppnått? Det är det vår jury gör en samlad bedömning av.

Ansökan kan kompletteras med övrigt lämpligt material som ni anser är viktigt. Det kan
vara en egen presentation av arbetet, film, tidningsurklipp, kampanjer, bilder etc.
Det formella kravet är dock endast det ifyllda ansökningsformuläret!

LÄNK: Ansökningsformulär HÄR!


JURYN OCH JURYBESÖK
Juryn som utser Årets Stadskärna är Svenska Stadskärnors styrelse med representanter från både offentliga och privata aktörer såsom Trafikverket, Boverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita, men också ett antal cityledare, fastighetsägare och kommunala tjänstemän från olika städer runtom i Sverige.
(VD för Svenska Stadskärnor deltar ej i juryarbetet!).

Alla städer som skickar in ansökningsformuläret får ett besök av juryn för att träffa
kandidaterna under våren. Då förväntas jurygrupperna få träffa nyckelpersoner i respektive stadskärna för en fördjupning av det insända ansökningsmaterialet och för att kunna få svar på sina frågor.

DE NOMINERADE STÄDERNA
Av kandiderande städer och orter nominerar juryn upp till tre städer som går till final.
De städer som utses till finalister ska göra en ”populärversion” av sina respektive
ansökningar. Dessa kommer bl a att användas som konferensdokumentation.
Numera erbjuds de nominerade städerna att få träffa hela juryn vid ett möte i Stockholm, dit man är välkommen (max 2 personer/stad) för att förtydliga och fördjupa informationen.

När det är många städer som ansöker kan inte hela juryn besöka alla städer, därför har vi skapat detta tillfälle för att säkerställa att städerna får möjlighet att informera och träffa alla jurymedlemmar. Detta informationstillfälle är helt frivilligt och sker endast om staden önskar det.

De nominerade finalisterna presenterar själva sitt utvecklingsarbete under Svenska
Stadskärnors årskonferens. Syftet med presentationerna är att på ett öppet sätt delge
utvecklingsarbetet för konferensdeltagarna som ett erfarenhetsutbyte och där man bl a lyfter fram goda exempel för att inspirera andra i deras stadsutvecklingsarbete. Här är ett bra tillfälle att fokusera på de insatser ni är mest stolta över!

VAD KRÄVS FÖR ATT BLI VINNARE?
De städer och orter som blir nominerad är redan vinnare! Juryn har då bedömt att staden eller orten är en förebild för andra i sitt utvecklingsarbete och att det arbetet har gett verkliga och betydande resultat för alla invånare, besökare och verksamma i staden! Vinsten har man redan fått i form av tillväxt, ökad attraktivitet och ökat engagemang och delaktighet.

Varje stad är unik och har sina förutsättningar, vilket gör bedömningen komplex. Juryn gör en samlad bedömning av de gemensamma insatserna som genomförts och planeras, för att skapa ett mer attraktivt centrum i staden eller på orten. Man fokuserar på den utveckling som arbetet har åstadkommit och den process som man gått igenom. Juryn värderar sedan de nominerade städernas insatser och resultat med utgångspunkt från den förändring som åstadkommits utifrån de kriterier som anges i ansökningsformuläret. Det är processen, samverkan och resultatet som bedöms – städerna jämförs inte direkt med varandra.

Den slutgiltiga bedömningen är inte vetenskaplig, men målet är att göra en rättvis och
noggrann uppskattning av respektive stads och orts utveckling kopplat till det arbete
som genomförs i samverkan med intressenterna.

VAD VINNER MAN?
De tre nominerade städerna får ta emot diplom för sitt utvecklingsarbete i toppklass,
på banketten. Vinnande stad eller ort får dessutom diplom som Årets Stadskärna och
priset i form av en glas-skulptur. Prisets verkliga kraft ligger i uppmärksamheten som
följer, pressbevakning, studiebesök och ökad stolthet hos invånare och verksamma.
Det är ett utmärkt tillfälle att få berätta om de positiva insatser som gjorts och de
fantastiska resultat man åstadkommit. Framgång föder ny framgång, vilket också är en
viktig synergieffekt, då man med förnyat självförtroende tar sig an nya större utmaningar parallellt med det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vinnande stad är satt i "karantän" och kan först ansöka om att delta det 5:e året efter vinsten! Om samma stad vinner flera år i rad tappar vi en del av utmärkelsens grunder, nämligen att visa på olika goda exempel runt om i Sverige.

Vinnande stad har numera även option att få bli värdstad för den följande årskonferensen. Det är ett tillfälle att få visa upp sin stad och locka flera hundra konferensdeltagare att nyttja hotell, transporter, restauranger och shopping. Optionen innebär vissa förpliktelser, men ger mångdubbelt tillbaka.

PRAKTISKA DETALJER FÖR FINALISTERNA
De städer som utses till finalister ska göra en ”populärversion” av sina respektive
ansökningar. Dessa kommer bl a att användas som konferensdokumentation.
Populärversionen ska dels levereras i pappersform (250 exemplar), dels som pdf-fil
till Svenska Stadskärnor. Bästa format för spridning är A4. Den ska innehålla en
genomlysande beskrivning av utvecklingsarbetet och spegla innehållet i ansökan.
Den digitala versionen är viktig för att vi enkelt ska kunna sprida materialet.
Vi förbehåller oss rätten att publicera hela eller delar av insänt material i egna
trycksaker, media och på webben.

Vi behöver stadens logotyp i jpg eller eps-format samt namn och titel på de som kommer att företräda er på konferensen. Även ett 15-tal separata högupplösta bilder önskas till marknadsföringen av de nominerade städerna/orterna. Vänligen skicka dessa till erika.braun@svenskastadskarnor.se

Finalisterna presenterar själva sitt utvecklingsarbete under Svenska Stadskärnors
årskonferens. Tiden är begränsad till 15 minuter och max tre personer på scenen.
Det blir en viktig del av konferensens program och vi ber er därför stor vikt vid att
inspirera övriga konferensdeltagare genom att fokusera på goda exempel från er
process och era resultat.


TIDSPLAN FÖR ÅRETS STADSKÄRNA 2018
31december 2017

Intresseanmälan till Årets Stadskärna 2018 och sista dag att söka QM-certifiering.

28 februari 2018
Sista dag att lämna ansökningsformuläret till utmärkelsen Årets Stadskärna 2018.

Mars 2018
Jurybesök hos samtliga kandidater, datum efter överenskommelse med respektive stad.

29 Mars 2018
Finalisterna nomineras.

19 april 2018
Finalisterna får möjlighet att (om så önskas) möta hela juryn i Stockholm.

18 maj 2017
Finalisternas material och presentationer lämnas till Svenska Stadskärnor.

30 maj 2018
Finalisterna presenterar sina bidrag på Årskonferensen i Västervik.
Prisutdelning sker på kvällens bankett.
Guldpartner