logo

KVÄLLSEKONOMI FÖR SAMVERKAN OCH ÖKAD TILLVÄXT

- Purple Flag Akademin Sverige


Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det gagnar alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin.


Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Nu är det Sveriges tur! I höstas förra året påbörjades pilotprojektet med nio pilotstäder runt om i landet; Borås, Eskilstuna, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Malmö, Stockholm, Västervik och Västerås.
 
Certifieringen flaggar för en säker och trygg stad 

Målet är att bli certifierad enligt Purple Flag. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. Att skapa en ekonomisk och attraktiv ort, stad eller stadskärna med ett variationsrikt utbud av unika aktiviteter efter mörkrets inbrott för alla är lättare sagt än gjort! Det kräver ett nära samarbete och framförallt förståelse för olika aktörers intressen och behov.
  
Fem fokusområden
För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden; välkomnande, rörelse, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek
på stadskärnan.
De flesta punkterna i fokusområdena är redan en del av de lokala myndigheterna, polisen, handeln och näringslivets arbetsuppgifter. Det vi gör är att knyta samman alla aktörer så att de samarbetar och samverkar utifrån ett gemensamt mål och tydliga riktlinje och följer respektive kommuns jämställdhets- och mångfaldsplan.

Dag- och kvällsekonomins fördelar
Våra pilotstäder är otroligt ambitiösa och även om de inte uppnår minimistandard inom alla delar ska det finnas en åtgärdsplan samt förändringsvilja för ett fortsatt utvecklingsarbete. Pilotprojektet är inne i sitt slutskede. Den 24 september sker certifieringen. Innan dess ska det genomföras både en intern och extern utvärdering innan juryn gör den slutgiltiga bedömningen. Revidering sker vartannat år.

Goda exempel
Flera av pilotstäderna rapporterar att arbetsprocessen med kvällsekonomin gett resultat. Bättre belysning, informationsskyltar, fler medlemmar i cityföreningar samt bättre samarbete mellan det offentliga och privata.
Tydliga mål gör att alla känner sig delaktiga på ett annat sätt vilket underlätta det vardagen i stort som smått. Städerna har enats kring policyfrågor om hur de t ex ska hantera jämställdhetsfrågor och alkoholkonsumtion som ofta leder till bråk och brott. Under året har arbetsgruppen i respektive stad lärt känna varandra samt träffat de andra pilotstäderna och tagit del av deras erfarenheter. Med Purple Flag-processen som arbetsmodell och verktyg blir det som städer brottats med tidigare betydligt enklare och skapar förutsättningar för ökad bättre lönsamhet och sysselsättning. Till hösten startar nya städer för en Purple Flag-certifiering.

Läs mer om processen och hur man anmäler sig HÄR!


Guldpartner