logo

Svenska Stadskärnors Forskarråd


Nytänkande, kunskap om omvärlden och studier av samhällstrender och städernas förutsättningar är avgörande för att Svenska stadskärnors medlemmar ska kunna fatta välgrundade strategiska beslut.


För att långsiktigt öka våra stadskärnors konkurrenskraft är det således mycket viktigt att det i Sverige bedrivs spännande och utvecklande forskning inom detta område. Svenska Stadskärnor instiftar därför ett Forskarråd under 2013.


Syfte

  • Rådet ska bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och då särskilt stadskärnor samt stadsutveckling.
  • Rådet ska också bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap till allmänheten och beslutsfattare.
  • Rådet ska även fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin för att underlätta kunskapsspridning i båda riktningarna.

Rådets sammansättning


Rudolf Antoni (ordförande)

Rudolf Antoni är analytiker och föreläsare inom stadsutveckling och en av landets främsta förespråkare för kulturens betydelse för staden. Med en bakgrund på SOM-Institutet vid Göteborgs universitet arbetar han idag som vice vd och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR. Han är även en av författarna till böckerna Utveckla din stad – en guide för städer med ambitioner, samt Attraktiva stråk och platser - en guide för städer med ambitioner.

Karin Book


Karin Book disputerade i kulturgeografi på Lunds universitet 2001 och är sedan 2005 verksam som lektor på Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Inom detta område har hon särskilt fokuserat på de rumsliga aspekterna på fritids- och idrottsutövande. Hennes forskning rör bland annat hur urban utveckling och planering skapar förutsättningar för olika aktiviteter, arenautveckling och idrott som en del av city marketing.

Sven-Olov Daunfeldt

Sven-Olov Daunfeldt är professor i nationalekonomi verksam på högskolan i Dalarna. Han är forskare på HUI-Research och därutöver verksam vid Ratio Näringslivets forskningsinstitut. Hans forskning rör bland annat företagsutveckling och penningpolitik samt hur företag kan använda sig av de mänskliga sinnena för att påverka konsumenternas upplevelser och faktiska beteende.

Mattias Kärrholm

Mattias Kärrholm är professor i arkitektur vid Malmö högskola. Forskar kring frågor om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorofologi, urban design, territorialitet, ANT (aktör-nätverksteori) och kommersiella miljöer.


Berndt Lundgren

Berndt Lundgren är lektor och Tekn. Dr vid Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, avdelningen för fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Hans forskningen syftar till att finna nya sätt att mäta upplevelser av den bebyggda miljön och förstå hur upplevelser påverkar människors beslutsfattande.

Charlotta Melander

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping, director of the Prosperity Institute of Scandinavia och medarbetare till Richard Florida som grundat The Creative Class Group.


Stig Montin

Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Tidigare forskningsledare/föreståndare för Centrum för Urbana och Regionala Studier (CUReS) vid Örebro universitet. Verksam bland annat som forskare och projektledare inom Mistra Urban Futures i Göteborg i det internationella pilotprojektet "Governance, Policy and Knowledge" in Urban Sustainability.

Lissa Nordin 

Lissa Nordin är fil.dr i socialantropologi, forskningssekreterare på Forskningsrådet Formas, Enheten för Miljö och Samhällsbyggande
Gabriella Sandstig

Gabriella Sandstig är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör huvudsakligen medierna och det urbana, otrygghet och förtroendeforskning. Hon disputerade 2010 med avhandlingen Otrygghetens landskap - En kartläggning av otryggheten i stadsrummet.

Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef för Trivector Traffic, senior rådgivare för Global Utmanings forskningsråd för Hållbara städer och ingår i WWF:s referensgrupp för Hållbara städer.


Alexander Ståhle

Alexander Ståhle är stadsbyggnadsforskare på KTH och driver sedan 2005 företaget Spacescape som kvalitetssäkrar stadsmiljö och stadsutveckling för kommuner, städer, byggherrar och fastighetsutvecklare. Han har doktorerat i stadsbyggnad med en avhandling om stadsutveckling, förtätning och offentliga rummet.
Han är dessutom en flitig samhällsdebattör i sociala medier och har tagit fram effektiva verktyg för att mäta platsens kvalitet.

Jerker Söderlind

Jerker Söderlind, tekn.dr. på KTH är arkitekt och stadsdebattör, knuten till City i Samverkan i Stockholm samt driver stadsutvecklingskontoret Stadsliv AB. Har bland annat skrivit boken, Handeln bygger staden.

Ola Thufvesson

Ola Thufvesson är fil dr i samhällsgeografi. Sedan år 2001 finns han på institutionen för Service Management, Lunds universitet, och är bland annat inriktningsansvarig för retailutbildningen som ges där. Hans forskningsintresse återfinns i det breda fältet ”platsutveckling” i vilket den centrala frågan är; varför vill människor vara på vissa platser och inte andra”. Platsutveckling har en mängd olika tillämpningsområden som till exempel stadsbyggnad, turism och detaljhandel.

Sofia Ulver

Sofia Ulver är filosofie doktor, konsumtionsforskare och docent vid Lunds Universitet. Hon forskar om hur förändringar i samhället förändrar såväl konsumtionsmönster som de sätt på vilka vi uttrycker status.

Martin Öberg

Martin Öberg är handelsforskare på företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet


Arbetets grund

Mycket av rådets arbete går ut på informationsutbyte mellan rådets medlemmar. Vad är på gång? Vad har man kommit fram till? Vad kan vi göra gemensamt? Det kan också handla om att ställa upp som bollplank under ett pågående projekt eller att kritiskt och konstruktivt granska varandras artiklar eller arbete. Grundinställningen bland rådets medlemmar ska vara erkännande, givmildhet, tillit och samverkan. Bidra till och samtidigt utmana varandras forskning.


Kunskapsspridning

Samlingsplatsen för rådets arbete är Svenska stadskärnors hemsida där en sida avsätts för detta. Svenska stadskärnors blogg/krönika blir också en given kanal för informationsspridning.

Rådets ordförande rapporterar löpande till Svenska Stadskärnors medlemmar vilket arbete som pågår, nya projekt, aktuella forskningsansökningar med mera.

Forum för stadsutveckling är en satsning på att skapa en arena för kunskapsutbyte i Visby under Almedalsveckan. Bakom denna står Svenska stadskärnor, Fastighetsägarna, Centrumutvecklare.se och Svensk Handel. Detta är förstås en bra plattform för Svenska stadskärnors forskningsråd.

Guldpartner