logo

Välkommen till Svenska Stadskärnor!

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar stadens varumärke!  Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnan diskuteras på många håll. Vår erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera för att hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring.


Konkurrensen mellan städer blir tuffare. Vad kan man göra för att möta konkurrensen och förbereda för framtida utmaningar? Det största hotet för städerna är passivitet! Utvecklingen går att påverka, men det kräver mod, engagemang, och tålamod att åstadkomma verkliga resultat. Samverkan mellan många intressenter är komplext och därför behövs en genomtänkt struktur som kan säkerställa en långsiktigt hållbar process. Det krävs en gemensam bild av vart man är på väg. När visionen och målen är förankrad kan resan börja! Det kan finnas behov av att få hjälp på vägen dit.

Vi arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Våra mest framträdande medlemmar arbetar aktivt med stadsutveckling i olika former. I Svenska Stadskärnor samverkar Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 150 enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer, samt nätverket Centrumutvecklare.se.

Verksamhet

I Svenska Stadskärnor samlas företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla städerna. Vi tillhandahåller ett viktigt nätverk som kan inspirera och stödja ert arbete. Alla städer och orter är unika, men det finns många frågeställningar som är lika och återkommande. På våra konferenser träffas personer som delar med sig av erfarenheter och kunskap. Genom Svenska Stadskärnor får ni tillgång till erfarna konsulter, leverantörer och föreläsare. Vi förmedlar kontakter som är värdefulla för ert resultat.

Varje år delar Svenska Stadskärnor ut det prestigefyllda priset ”Årets Stadskärna”. Utmärkelsen skapar mycket uppmärksamhet för den vinnande staden och är belöningen för ett långsiktigt och framgångsrikt arbete. Samverkan med många intressenter är ofta komplicerat, men underlättas om man har tydliga gemensamma mål. Att sikta in sig på att bli Årets Stadskärna är i många städer det övergripande målet för samverkansarbetet.

För att säkerställa en långsiktig och hållbar samverkan kan ni ansöka om QM-certifiering. Denna Quality Mark har sitt ursprung i ett europeiskt utvecklingsprojekt och är tänkt att vara ett stöd för alla beslutsfattare i en stad. Om ni blivit certifierade så kan alla intressenter vara trygga i förvissningen att inblandade parter menar allvar med sitt engagemang och därmed skapas förutsättningar för nya investeringar, både enskilda och gemensamma!

Svenska Stadskärnor erbjuder även utbildningar på olika nivåer för alla som på olika sätt deltar i utvecklingsarbetet. Våra Urban Center Management-utbildningar har inslag av både akademisk och praktisk karaktär. Under hösten 2012 startar vi även ett forskarråd som bl a kommer att vara vägledande för våra utbildningars innehåll.

Medlemskap

Svenska Stadskärnor är ingen vinstdrivande organisation. Medlemmarnas insatser styr verksamhetens omfattning. Som medlem får ni förmånliga priser på utbildningar och konferenser. Våra konsulter, leverantörer och föreläsare ger medlemsrabatter. Det viktigaste ni får som medlem är kanske dock inspiration att komma igång med arbetet eller ny kraft att fortsätta. Stadsutvecklingsfrågorna är viktiga och kräver ökad uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nationellt!

Kontakta mig gärna om ni vill veta mer

Björn Bergman
VD Svenska Stadskärnor

+46 702 238624
bjorn.bergman@svenskastadskarnor.se
Guldpartner