logo

KVÄLLSEKONOMI FÖR SAMVERKAN OCH ÖKAD TILLVÄXT

- Purple Flag Akademin Sverige


Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17, oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det gagnar alla och stärker både stadens varumärke och den totala ekonomin. Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 60-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Nu erbjuder Svenska Stadskärnor en svensk version av programmet, som hittills ca 30 städer i Sverige har koppling till.

Varje stad har sina egna unika förutsättningar att utveckla sin kvällsekonomi och därigenom erbjuda en bättre kvällsupplevelse. För att det ska ske krävs ett utökat samarbete mellan stadens alla aktörer som på ett eller annat sätt redan bidrar till stadens totala utbud av upplevelser och service.

VAD HÄNDER I STADEN EFTER KL 17?
I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden. Undantag finns förstås, beroende på stadens storlek och utbud men i stort sett är mönstret detsamma. Med Purple Flag Sweden kan detta mönster brytas, så att våra orter, städer och stadskärnor upplevs som trygga, säkra och välkomnande fler timmar på dygnet. Det gagnar alla och skapar förutsättningar för tillväxt samtidigt som det stärker stadens varumärke och den totala samhällsnyttan och ekonomin.

VAD ÄR SYFTET MED ATT UTVECKLA KVÄLLSEKONOMIN?
Det övergripande syftet med kvällsekonomin är att skapa förutsättningar för en ekonomiskt och socialt hållbar stadskärna med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kl 17.00. Vägen dit kan se olika ut men metoden vi arbetar med är samma. Det är en processinriktad modell med hands-on-verktyg för att sammankoppla dag- med kvällsekonomin på ett strategiskt sätt. I förlängningen leder detta till ett fördjupat samarbete, nytänkande samt ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.

För att bli Purple Flag-certifierad ska ett antal kriterier uppfyllas. Förändringsviljan är viktig för att kunna skapa en positiv utveckling och faktiska framsteg över tiden. Målet är att bli certifierad, men processen fortsätter med siktet att skapa fortsatt utvecklingsarbete som ger tillväxt och lönsamhet utifrån ett hållbart ekonomiskt, socialt och jämställt perspektiv.

FYRA TIDSZONER
För att knyta ihop dagens shopping, kulturutbud samt andra aktiviteter med till exempel tidig kväll behöver vi ta hänsyn till människors beteende-och rörelsemönster, öppettider, säkerhet, kommunikationer etc. Detta gör vi genom att dela in kvällen och natten i fyra tidszoner. Varje tidszon har sin karaktär och målgrupp. Frågor vi diskuterar är: hur kan vi nå en bredare målgrupp? Hur skapar vi en mer levande och trygg kvällsupplevelse och därmed synergier för tillväxt och ökad lönsamhet?
TIDIG KVÄLL kl 17-20
SEN KVÄLL kl 20-23
KVÄLL kl 23-02
NATT kl 02-05

FEM FOKUSOMRÅDEN
För utveckling och ledning av en framgångsrik kvällsekonomi fokuserar vi på fem områden. Dessa är framtagna för att fånga in den samlade upplevelsen som folk förväntar sig av sitt besök i stadskärnan kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp eller storlek på stadskärnan:
SÄKERHET – välkomnande, rent, trygt och säkert.
TILLGÄNGLIGHET – säker ankomst, förflyttning & avresa.
UTBUD – ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
PLATS – en upplevelserik destination/stadskärna.
POLICY – tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

6 STEG
Processen är uppdelad i sex steg och pågår under drygt ett år. Gemensamma träffar för städerna genomförs ungefär varannan månad. Syftet med träffarna är att inspirera, engagera, utbyta erfarenheter samt dela med sig av sin kunskap.
STEG 1 Uppstartsmöte med samtliga Purple Flagstäder.
STEG 2 Kick-off och workshop i den egna staden.
STEG 3 Organisation och val av geografisk plats.
STEG 4 Intern och extern utvärdering.
STEG 5 Säkerställa slutgiltig ansökan till certifiering.
STEG 6 Certifiering, flaggceremoni och konferens.

DETTA FÅR DU SOM DELTAGARE I PURPLE FLAG
• Arbetsmodell i sex steg med ramar, verktyg och checklistor.
• Medlemskap i nätverket Purple Flag Sweden.
• Processtöd från Svenska Stadskärnor.
• Certifieringsansökan och eventuell extra ansökan.
• Återkoppling och genomgång av certifieringsansökan.
• Utvärdering och därefter jurybedömd certifiering.
• Flaggceremoni med konferens för fortsatt arbete.
Som certifierad Purple Flag-stad ingår man i ett nationellt och internationellt nätverk med andra städer som valt att sammankoppla dagsekonomin med kvällsekonomin. Dessa bildar ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte och ger inspiration samt nya idéer för att hålla processen levande.

GODA EXEMPEL
Flera av de certifierade städerna rapporterar att arbetsprocessen med kvällsekonomin gett resultat. Bättre belysning, informationsskyltar, fler medlemmar i cityföreningar samt bättre samarbete mellan det offentliga och privata.
Tydliga mål gör att alla känner sig delaktiga på ett annat sätt vilket underlättar vardagen i stort som smått. Städerna har enats kring policyfrågor om hur de t ex ska hantera jämställdhetsfrågor och alkoholkonsumtion som ofta leder till bråk och brott. Med Purple Flag-processen som arbetsmodell och verktyg blir det som städer brottats med tidigare betydligt enklare och skapar förutsättningar för ökad bättre lönsamhet och sysselsättning.

Läs mer om processen och hur man anmäler sig HÄR!

INTRESSERAD?
VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!


Inger Alfredsson, nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
073-846 09 83

Tomas Kruth, expert stadsutveckling
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se
036 -30 49 82


Guldpartner