Svenska Stadskärnor | Mars 24, 2020

Vinnova ger medel för att minska brottsligheten genom platssamverka

Projketnamn: Trygga Platser – platssamverkan med BID inspiration

Svenska Stadskärnor har tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland och Stiftelsen Tryggare Sverige har fått cirka 2 miljoner från Vinnova för att hjälpa kommuner att minska brottsligheten och öka tryggheten genom att initiera och driva platssamverkan.

Projektet utvecklar och testar en för Sverige unik platssamverkansmodell för att skapa trygga och säkra platser, orter och byar i Sverige. Modellen är baserad på beprövade och vetenskapliga metoder, är pris- och tidsatt och testas på fyra kommuner i Mellansverige med olika trygghetsutmaningar och typer av platser.  I projektet samarbetar Länsstyrelsen i Dalarna, Länsstyrelsen i Västmanland, Stiftelsen Tryggare Sverige, Svenska Stadskärnor. Aktörerna har stor erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden, och är nationellt väletablerade. Målet är att modellen ska få genomslag på nationell nivå. Projektet pågår mellan 1 april 2020 och 31 mars 2022.

Trygghetsmätningar i Sverige visar att oro för brottslighet kontinuerligt ökar och att kvinnor oroar sig betydligt mer än män (NTU, 2018). Behovet av ökad trygghet, i såväl stad som på landsbygd, har blivit en angelägen fråga för alla kommuner i Sverige. Det finns idag god samsyn kring att ett tryggt, inkluderande och jämställt samhälle endast kan byggas genom bred samverkan där platsens aktörer är samspelta och kan agera för sociala, fysiska och ekonomiska åtgärder. Dock saknas idag verktyg för att åstadkomma denna samverkan och tydliggöra roller, mandat och befogenheter inom och mellan olika aktörer. I projektet kombineras en beprövad svensk platsutvecklingsmodell (BID) med beprövade verktyg för att minska brott och skapa trygghet. Den nya platssamverkansmodellen hjälper kommuner, polis och myndigheter att tillsammans med näringslivet, fastighetsägare och ideella organisationer identifiera och analysera säkerhets- och trygghetsproblemet på ett strukturerat sätt och tillsammans genomföra och finansiera insatser för att lösa problemet.