Svenska Stadskärnor | Mars 31, 2020

Användbar information för citysamverkansorganisationer

Här kommer en sammanställning av användbar information för medlemmar i citysamverkansorganisationer sammanställt av Lasse Westin, centrumutvecklare, Centrala Stadsrum, Falun

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

I och med förslaget kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden 1 mars 2020 till och med 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per månad.

En reducering från dagens 31,42 procent till 10,21 procent.

Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

För enskilda näringsidkare innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften och två tredjedelar av de övriga egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska betalas under 2020.
Förslagen föreslås vara tillfälliga och ska träda i kraft den 6 april 2020.

Källa: Regeringen

För att undvika onödiga omprövningar bör arbetsgivare som vill ha nedsättning därför vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.

Mera om den praktiska hanteringen vid rapporteringen finner du på länken nedan.

Källa: Skatteverket

Statlig lånegaranti minskar risken för kreditgivaren

Lånegarantin innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån till följd av covid-19. För att få del av lånen kontakta banken. Banken gör sedvanlig kreditprövning och kan därefter bevilja lån. Lånet löper med vanlig ränta men uppskov ges med räntebetalningarna under de första 12 månaderna. Lånegarantin riktar sig till små och medelstora företag. Man föreslår en begränsning om 75 mkr per låntagare.

Källa: Regeringen

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen föreslår ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni och gäller främst utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Källa: Regeringen

Avsättning till periodiseringsfond ändras tillfälligt

Den tillfälliga ändringen innebär att egenföretagare och fysisk delägare i handelsbolag får temporärt sänkt skatt och ökade möjligheter att kvitta vinster mot eventuella kommande förluster.

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Det medför också att många kan få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019.

Periodiseringsfonden ska återföras senast det sjätte året vilket innebär en räntefri kredit och möjlighet att avräkna mot eventuella kommande förluster.

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst till periodiseringsfond.

Källa: Regeringen

Få tillbaka preliminärskatten för 2019 redan nu

Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Ny preliminärdeklaration kan lämnas in upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen däremot som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit.

Den näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Förslagen föreslås träda i kraft under april 2020 och tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Källa: Regeringen

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Anstånd med att betala in momsen

Alla företag, oavsett företagsform, ska kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis. Reglerna föreslås börja gälla 30 mars respektive 8 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, men kan tillämpas retroaktivt.
För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Källa: Skatteverket

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter. Reglerna föreslås börja gälla den 30 mars 2020 och även dessa kan tillämpas retroaktivt. Det innebär att företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald från Skatteverket.

Källa: Skatteverket

Ändra din preliminära skatt

Egenföretagare lämnar för egen del inte någon arbetsgivardeklaration varje månad så som sker för anställda och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet för källskatt och arbetsgivaravgifter. Däremot när det gäller redovisning av moms som beskrivits ovan.

Egenföretagaren kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om man tror att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare. Preliminärskatten och egenavgifterna sänks då och likviditeten stärkas därmed.

Skatteverkets hemsida har information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration.

Källa: Skatteverket

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot. Likviditeten kan alltså stärkas även på detta sätt.

Källa: Skatteverket
Nya regler vid sjukdom – Staten tar hela sjuklönekostnaden

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Den som är egenföretagare ersätts genom att man får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt

Det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. När beslutet är fattat innebär det att du kommer kunna ansöka om ersättningen i efterhand hos Försäkringskassan.

Det går i dagsläget inte att ansöka om karensersättning. Detta beror på att de lagändringar som krävs för att Försäkringskassan ska kunna administrera tillfälligt slopat karensavdrag ännu inte är genomförda. Frågan bereds just nu av regering och riksdag.

När formella beslut är fattade och lagändring beslutad kommer Försäkringskassan skyndsamt att handlägga alla ärenden som kommer in.

För egenföretagare innebär detta att du ska kunna söka ersättning för din egen karens.

Källa: Försäkringskassan
Hur gör man med kommande årsstämmor i aktiebolag

Är det möjligt att hålla stämma online och kan man få anstånd med att hålla årsstämma?
Det är tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. I så fall krävs att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Dessutom krävs att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet.

Det är däremot inte möjligt att få anstånd med årsstämman. Bolagsverket är skyldiga att följa den lagstiftning som gäller för aktiebolag, t.ex. aktiebolagslagen och årsredovisningslagen, när man handlägger ärenden. Det finns inte några bestämmelser om anstånd i lagstiftningen vilket följaktligen innebär att man inte kan besluta om anstånd.

Planera därför i god tid för att kunna genomföra årsstämman inom tidsfristen.

Källa: Bolagsverket

Dessutom har regeringen lämnat en remiss till Lagrådet med förslag till tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Det handlar om en tillfällig lag som gör det lättare att delta utan att närvara personligen.

Förslagen innebär att det ska införas en ny lag med tillfälliga bestämmelser som utökar möjligheten till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande genom ombud vid bolags- och föreningsstämmor.

Källa: Regeringen
Transportstyrelsen – undantag från förordningen om kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

Beslutet ger vissa lättnader i reglerna i syfte att skapa större flexibilitet för buss och gods. Den dagliga körtid en förare tillåts arbeta förlängs från 9 timmar till 13,5 timme. Under en kalendervecka ska finnas en sammanhängande vila på minst 24 timmar.

Beslutet gäller alla buss- och godstransporter inom Sverige och förare ska ha en kopia av beslutet med sig i fordonet för att kunna visa det vid en vägkontroll.

Källa: Transportstyrelsen

Tänk på detta när årsredovisningen upprättas

Balansräkningen ska visa företagets ställning på balansdagen, dvs. räkenskapsårets sista dag. Har företagets tillgångar minskat i värde efter räkenskapsårets utgång, kan det vara en sådan väsentlig händelse efter räkenskapsårets slut som företaget ska lämna upplysning om.

Har företagets tillgångar minskat i värde innan räkenskapsårets utgång behöver nedskrivningsreglerna och reglerna om lägsta värdets princip beaktas. Det kan t.ex. bli aktuellt för kundfordringar, varulager och finansiella tillgångar.

Källa: Bokföringsnämnden

Särskilda regler för personligt ansvar för skatter och avgifter

Företrädare för en juridisk person kan bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto.

För ett aktiebolag är man företrädare om man sitter i styrelsen. Man kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om man faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen. Personligt betalningsansvar kan bli aktuellt om den juridiska personen

  • inte har betalat skatter eller avgifter enligt skattebetalningslagens regler/skatteförfarandelagens regler eller
  • inte har gjort skatteavdrag för anställda.
  • har lämnat en oriktig uppgift i en momsdeklaration som lett till att det har betalats ut för mycket moms till den juridiska personen

Bolagsman, delägare i ett handelsbolag eller komplementär i ett kommanditbolag är betalningsansvarig för bolagets skulder. Det kallas solidariskt betalningsansvar.

Det innebär att Skatteverket kan kräva vem som helst av bolagsmännen på betalning om bolaget inte betalar sina skatter och avgifter.

Skatteverket meddelar, i ett ställningstagande, att man inte kommer att använda sig av sin möjlighet att ansöka om företrädaransvar för obetalda skatter och avgifter när anstånd har medgivits enligt den särskilda lagen om tillfälliga anstånd. Synsättet gäller även anståndsavgiften.

Källa: Skatteverket

Styrelsen kan få personligt betalningsansvar – kontrollbalansräkning

Styrelsen har ansvar för bolagets ekonomiska förvaltning. Reglerna om kontrollbalansräkning och kapitalbrist innebär att styrelsen förväntas agera vid misstanke om förbrukat eget kapital.

Ju mindre eget kapital ett aktiebolag har desto större är risken att kapitalbrist uppstår. Ett nystartade aktiebolag med ett aktiekapital på 25 000 kr har inte stor fallhöjd om det uppstår problem. Misstänker styrelsen att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat så är det hög tid att agera. Det innebär att en kontrollbalansräkning ska upprättas.

Styrelsen ska också kunna bevisa att man följt de tidsramar som är förknippade med upprättandet av kontrollbalansräkningen.

I denna artikel beskriver vi vad och hur man upprättar en kontrollbalansräkning och vilka möten och dokument som ska dokumenteras.

Källa: Right Education

Nya regler för restauranger och krogar

Det handlar om krav på skärpt säkerhet i restaurangmiljöer. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Personal bär ut beställningarna. Om det är möjligt att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva så är det tillåtet, så länge som det inte leder till trängsel eller köer.

Hämtmat kan överlämnas som vanligt, så länge det går att göra utan trängsel mellan människor.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset

Om ditt företag till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressat kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidsarbete. Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. Du ansöker om stödet hos Tillväxtverket.

Staten kommer att ta 75% av kostnaden och den anställde kan få ut upp till 90% av sin lön.

Anställda inom familjen omfattas

Enligt 11 § lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj inte stödberättigade.

”Tillväxtverket gör här tolkningen att de enda arbetsgivare som kan anses ha en familj är enskilda näringsidkare eftersom endast dessa är fysiska personer”.

”Tolkningen innebär att även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas, med undantag för företagsformen enskild firma”, skriver Tillväxtverket på sin hemsida.

Det innebär att enmansföretagare med AB, familjeföretag med anställda familjemedlemmar och bemanningsföretag ska omfattas av möjligheten till korttidsarbete under perioden.

Källa: Tillväxtverket