Detta är Svenska Stadskärnor
Vi arbetar för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator

En attraktiv stadskärna skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Stadskärnan påverkar stadens varumärke! Många intressenter är beroende av att stadens centrum är levande och vitalt. Det krävs för att locka till sig fler investeringar, fler invånare, besökare, studenter och entreprenörer. Frågan om vem som ansvarar för arbetet med att utveckla stadskärnan diskuteras på många håll. Vår erfarenhet visar att alla intressenter måste samverka och gemensamt agera för att hantera frågor som rör stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet och marknadsföring.
En målmedveten och modern stad vet att stadskärnan eller centrum är ansikte utåt och en avgörande del i stadens och ortens varumärke. Man vet också att integration, mångfald, hållbarhet, trygghet, säkerhet och inte minst stolthet är viktiga ingredienser för att skapa en kraftfull stad, ort, plats eller stadskärna.

Vision
Mission
Passion
Kärnvärden
Organisation

Svenska Stadskärnor har ca 180 medlemmar som omfattar kommuner, företag, samverkans-organisationer, konsultföretag, arkitektkontor samt nätverken Sveriges Centrum- och platsutvecklare. På den internationella arenan samarbetar vi med organisationer som International Downtown Association, IDA i Washington, Platform Binnenstadsmanagement i Holland och Association of Town and City Management, ATCM i England. Vår verksamhet kan sammanfattas med fyra nyckelord: inspirera, utbilda, stödja och påverka. Till varje nyckelord finns en mängd aktiviteter, verktyg och processer kopplade för att våra medlemmar lättare ska kunna nå sin vision och sina övergripande strategiska mål.

Styrelse

Styrelsen är sammansatt av representanter från många goda krafter som har intresse av att Sveriges stadskärnor stärks och utvecklas i positiv riktning.

Styrelsens representation spänner över nationella branschorganisationer och lokala drivkrafter – allt för att även i styrelsearbetet få den bransch- och sektorsövergripande mångfald som är utmärkande för framgångsrika samverkansprocesser i stadskärnor.

Visa
Dölj
Per Eriksson
Ordförande
+46 (0)70 870 67 66
Annika Boman
Vice Ordförande
+46 (0)70 875 38 81
Jenny Nilsson
Ledamot
+46 (0)70 190 00 30
Fredrik Elsner
Ledamot
+46 (0)709 828 135
Lisa Thörn
Ledamot
+46 (0)709 140 080
Jesper Örtengren
Ledamot
+46 (0)70 871 13 66
Christer Ljungberg
Ledamot
010-456 56 01
Oana Mihaescu
Ledamot
+46 (0)705 502 863
Carl Arnö
Ledamot
+46 (0)21-391059
Mattias Peterson
Ledamot
+46 (0)504 184 28
Ledningsgrupp

Ledningsgruppen, även kallad The Orange Team, består av representanter med olika kompetensområden och som har stort engagemang och stark drivkraft för att göra skillnad i det stora som lilla formatet när det gäller stads-, plats- och centrumutveckling.

Visa
Dölj
Björn Bergman
VD
+46 (0)70 223 86 24
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)73 846 09 83
Erika Braun
Kommunikatör
+46 (0)733 30 70 00
Cäthe Green
Projektledare
+46 (0)709 34 01 84
Tomas Kruth
Utbildningsansvarig UCM och Expert stadsutveckling
+46 (0)708 31 71 48
Marlene Hassel
Kurssamordnare UCM och BID-manager
+46 (0)706 57 52 99
Marita Floman
Projektledare
+46 (0)700 92 03 92
Henrik Olsson
Cityledare
+46 (0)730 80 25 80
Pia Sandin
Senior Advisor QM & PULS
+46 (0)73 330 70 15
Lotta Engvall
Centrumutvecklare
+46 (0)73 377 01 42

Forskningsråd

Syftet med Forskningsrådet är

  • att bidra till ökad forskning och kunskap kring ämnen relevanta för städer och orter med särskilt fokus kring stads-, plats- och centrumutveckling
  • att bidra till ökad spridning av denna forskning och kunskap till såväl medlemmar som beslutsfattare och allmänhet
  • att fungera som en plattform mellan näringslivet och akademin för att underlätta kunskapsspridning i båda riktningarna.

Här hittar du Forskningsrådets trendspaningar som vi tagit fram genom åren. På denna sida finns även andra publikationer för inspiration och kunskapsinhämtning.

Visa
Dölj
Fredrik Bergström
Ek Dr Nationalekonomi, Affärsområdeschef WSP, Analys & strategi
+46(0)704-971204
Lena Smidfelt
VD och Forskningschef Trivector Traffic
010-456 56 10
Martin Öberg
Ekonomie Doktor, Universitetslektor kopplad till Center for Retailing, Handelshögskolan Göteborgs universitet.
Johan Anselmsson
Associate Professor Ekonomihögskolan Lund
Karin Book
Fil.dr kulturgeografi, lektor idrottsvetenskap, Malmö universitet
+46(0)-708 982265
Alexander Ståhle
Tekn Dr stadsbyggnad / Fil Dr urban design VD Spacescape
+46(0)-706995319
Oana Mihaescu
Fil Dr i urban och regional utveckling och planering, forskare HUI Research
+46(0)70-2502863
Joakim Wernberg
Fil Dr i ekonomisk geografi, forskningsledare megatrender vid Entreprenörskapsforum
Mia Wahlström
Tekn Dr Beslutsanalys och planering, Rådgivande konsult, Strategisk samhällsanalys, Tyréns
+46-(0)76 145 65 85
Ola Thufvesson
Universitetslektor Institutionen för service management och tjänstevetenskap
+46-(0)42 35 66 18
Elin Nilsson
Universitetslektor, Fil. Dr i Företagsekonomi
+46 (0)730 61 20 07
Malin Sundström
Professor och Docent
+46 (0)732 30 59 34
Stefan Molnar
Fil. Lic., forskare och doktorand vid RISE och Chalmers Tekniska Högskola
+46 (0)705 38 59 78
Catrin Lammgård
Ekon Dr i företagsekonomi, lektor i Urbana studier vid Malmö universitet
+46(0)406657024
Vår historia

1993 

Föreningen Svenska Stadskärnor grundades med syftet att värna om stadskärnan och möta utvecklingen av den alltmer ökade externhandeln. Tidigare säte var Örebro, numera finns vi i Malmö.

1995 

Årets Stadskärna koras för första gången, vinnaren är Jönköpings kommun.

1996 

Svenska Stadskärnor AB, helägt dotterbolag bildas med ansvar för huvuddelen av verksamheten.

2011 

Svenska Stadskärnor är på Almedalen tillsammans med Fastighetsägarna, Svensk Handel och Centrumutvecklarna.se under det gemensamma namnet “Forum för stadsutveckling”. Sedan dess har denna konstellation arrangerat gemensamma seminarier och lyft olika frågor kring för att driva stadsutvecklingen framåt.

2012 

Svenska Stadskärnor ger ut guideboken/branschbibeln “Utveckla din stad” i samarbete med Fastighetsägarna. Stadens Dag lanseras som höstkonferens i samarbete med City i Samverkan i Stockholm. Nätverket Preferred Partner som samlar specialistkompetenser inom olika områden.

2013 

Svenska Stadskärnor instiftar ett Forskarråd. “En politik för framtidens städer” är temat för ett seminarium som hålls i Riksdagshuset där Svenska Stadskärnor är medarrangör. Seminariet sänds på SVT.

2014 

Svenska Stadskärnor lanserar Purple Flag – för tryggare och säkrare kvällsekonomi med nio pilotstäder. Sedan dess har närmare 30 städer cerifierats och omcertifierats enligt Purple Flags kriterier.

2015 

Svenska Stadskärnor får i uppdrag av Länsstyrelserna Värmland och Dalarna att ta fram en svensk BID-modell som bygger på frivilliga grunder. Fem pilotstäder deltar, sedan dess har intresset för modellen ökat markant.

2016  Sweden Urban Arena ersätter Stadens dag och arrangeras i samarbete med Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) med syftet att sammanföra fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar. Konferensen äger rum i Stockholm och avrundas med en bankett med prisutdelning. Priset Årets Purple Flag-område delad ut för första gången och vinnaren är Kalmar.

2017  Svenska Stadskärnor är värd för World Towns Leadership Summit i början av juni som samlar ett 70-tal stadsutvecklare från hela världen. Konferensen arrangeras i samarbete med IDA, The International Downtown Association, Washington DC.

2018 

Svenska Stadskärnor arrangerar sin första temakonferens med fokus på Urban distribution och tillgänglighet. Konferensen arrangeras i samarbete med Trivector och med stöd av Vasakronan och Göteborgs universitet.

2019

Östersund blir Årets Stadskärna 2019, de övriga finalisterna är Åmål och Karlskrona. Under Almedalsveckan arrangerar vi tillsammans med Fastighetsägarna, Svenska Handel och Sveriges Centrumutvecklare två seminarier; Vart tog stadspolitiken vägen? En av talarna är bl a Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer och det andra är Vem äger och ansvarar för morgondagens stad? Några av talarna är Lena Micko, 2:e vice ordförande på SKR samt Susanne Andersson Pripp, vd för Hotell Best Western Hotell Ett, Östersund samt ordförande i Svensk Turism.Den 13 november genomför vi en temakonferens tillsammans med Lunds universitet och Campus i Helsingborg; Trygga och attraktiva stadskärnor: fysiska och mentala platser med bl a Eli Avraham, professor i kommunikation vid Haifa universitetet i Israel. Årets Purple Flag stad är Örnsköldsvik som koras i Stockholm under Sweden Urban Arena-konferensen 22 oktober.

2020

Tillsammans med Sveriges Centrumutvecklare arrangerar vi en inspirations- och studieresa till Malaga 24-26 februari, där vi bl a får träffa representanter från stadens aktörer och projektledare som arbetar med stads- och platsutveckling. Veckan därpå drabbas vi av Coronapandemin med strikta restriktioner. Årskonferensen ställs in och likaså utnämningen av Årets Stadskärna.Svenska Stadskärnor har fått två förtroendefulla uppdrag beviljade. Det ena är medel från Tillväxtverket till ett gemensamt projekt i samarbete med Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och orterna Sollerön, Grängesberg och Svärdsjö. Det andra är Vinnova , där Svenska Stadskärnor tillsammans med länsstyrelserna Dalarna och Västmanland samt Stiftelsen Tryggare Sverige ska skapa förutsättningar för att minska brottsligheten genom platssamverkan mellan privata och offentliga aktörer. I båda fallen tillämpas bl a vår BID-modell för att strukturera, finansiera och formalisera samverkan.

De fysiska möten ersätts av digitala möten och webbinars. Vi utvecklar nya smarta sätt att driva vår verksamhet. Ett Öppet Brev skickas till alla som önskar levande orter och livfullla städer även i framtiden som fångas upp i olika medier. Den 26 maj genomförs vårt första digitala årsmöte då bl a Per Eriksson, tidigare vd på City i Samverkan Stockholm blir ny styrelseordförande efter Paul Lindvall.

Lotta Engvall är väl förtrogen med handel och centrumutveckling. Hon har drivit butik i 13 år men de senaste 10 åren har hon arbetat både operativt och strategiskt i olika kommuner, både som anställd och på konsultbasis. I sina olika uppdrag för Vellinge, Höganäs, Simrishamn och Kävlinge har hon bl a genomfört både Purple Flag och BID-processer. 2021 blev hon nominerad till Årets Centrumutvecklare. Idag är hon centrumutvecklare i Simrishamns kommun, som var en av de nominerade städerna till utmärkelsen Årets Stadskärna 2022. Lotta är också styrelseledamot i Sveriges Centrum- och platsutvecklare.