Platssamverkan för säkra, trygga, hållbara och attraktiva platser
En beprövad samverkansmodell

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar vi därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att hantera situationen och utmaningarna i ett avgränsat område. Arbetet är inriktat på frågor som rör säkerhet, utbud, attraktivitet, renhållning och aktiviteter för att skapa offentliga miljöer som tillgängliga och välkomnande för olika målgrupper.

Modellen omfattar framtagande av nulägesanalys och handlingsplan, tillskapande av en fungerande samverkansorganisation samt uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Den har utvecklats med stöd av Vinnova och har testats i fyra kommuner i Mellansverige i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland.

Modellen kombinerar Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser med Stiftelsen Tryggare Sveriges unika expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet.

En modell med två alternativ för lokal platssamverkan

Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste frågorna i svenska kommuner, städer och orter. Det gäller exempelvis otrygghet i offentliga miljöer som skadegörelse, förbjuden affischering, klotter, nedskräpning, ovårdade fastighetsbestånd. Det skapar känslan av upplevd otrygghet och leder till att våra offentliga platser känns mindre attraktiva och trygga. På lokal nivå finns det stora utmaningar kring brott och ordningsstörningar som påverkar människors säkerhet och trygghet i vardagen. Här krävs en insats med platssamverkan.


För att bättre möta de lokala behoven och förutsättningarna finns två olika alternativ att välja mellan. Det ena alternativet är en fullskalig modell som löper över 24 månader och innehåller en total trygghet- och samverkansanalys samt uppföljning av insatserna. Det andra alternativet är en instegsmodell av Trygga Platser som löper över 12 månader. I den påbörjas arbetet med att identifiera dels trygghetsbrister inom ett avgränsat område, dels brister i den lokala samverkan. Trygghetsanalys och coachning i samverkansåtgärderna ingår i både modellerna. 

Modellen Trygga Platser har utvecklats i samverkan med Länsstyrelsen i Dalarnas och Västmanlands län, Stiftelsen Tryggare Sverige och Svenska Stadskärnor i syfte att möta kommuners framtida behov och krav för att samverka såväl i sitt brottsförebyggande som trygghetsskapande arbete.

Läs mer här.

Läs mer om modellens olika steg här


Fakta

Under 2019 tillsattes en särskild utredare med uppdrag att föreslå hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbetet kan utformas. I juni 2021 överlämnade utredarna sitt förslag till regeringen. Utredningen som går under namnet ”Kommuner mot brott”; SOU 2021:49 lyfter att situationen i landets 290 kommuner skiljer sig åt både vad gäller brottsproblem, förutsättningar och behov. Förslaget i sin korthet är att kommunen ska få ett lagstadgat ansvar för att samordna det brottsförebyggande arbetet. Förslaget innehåller ett antal viktiga komponenter som syftar till att utveckla ett brottsförebyggande arbete som utgår ifrån den lokala lägesbilden. Förslaget föreslås träda i kraft januari 2023.