Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
En beprövad samverkansmodell

Många kommuner, fastighetsägare och centrumorganisationer har problem med brott och ordningsstörningar som påverkar människors trygghet i vardagen. Tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige lanserar vi därför en ny modell för att starta och driva platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Platssamverkan handlar om att offentliga och privata aktörer går samman för att hantera situationen och utmaningarna i ett avgränsat område. Arbetet är inriktat på frågor som rör säkerhet, utbud, attraktivitet, renhållning och aktiviteter för att skapa offentliga miljöer som tillgängliga och välkomnande för olika målgrupper.

Modellen omfattar framtagande av nulägesanalys och handlingsplan, tillskapande av en fungerande samverkansorganisation samt uppföljning och utvärdering av åtgärderna. Den har utvecklats med stöd av Vinnova och har testats i fyra kommuner i Mellansverige i samarbete med Länsstyrelserna i Dalarna och Västmanland.

Modellen kombinerar Svenska Stadskärnors mångåriga arbete för att skapa attraktiva platser med Stiftelsen Tryggare Sveriges unika expertkompetens när det gäller säkerhet och trygghet.

Beskrivning av modellen

Modellen är uppdelat i fyra steg och pågår under cirka 12 månader med en uppföljning efter 24 månader.

Steg 1  Nulägesanalysen

Med underlag från trygghetsbesiktning av den fysiska miljön, intervjuer, flödesanalyser, relevant statistik, upplevelseindex med mera får berörda aktörer insikt kring vilka problem och utmaningar som finns i området. Det ger förståelse för vilka åtgärder som behöver prioriteras för att komma till rätta med problemen. Nulägesanalysen och handlingsplanen presenteras under en workshop med platsens aktörer då åtgärdsförslag för att förbättra säkerheten, tryggheten  och attraktiviteten tas fram gemensamt.

Steg 2  Samverkansorganisation

Med utgångspunkt i nulägesanalysen och handlingsplanen formas en samverkansorganisation med berörda aktörer såsom kommunen, fastighetsägare, polis och näringsidkare. Utifrån en fördjupad kartläggning av platsens utbud, utformning och tillgänglighet tar aktörerna fram gemensamma mål för platsens utveckling. Genom workshop och platsvandring med fokus på kunskapslyft och teambuilding utvecklas organisationens förmåga till målinriktad och långsiktig samverkan.

Steg 3  Platsutveckling

När samverkansorganisationen är skapad påbörjas arbetet med att utveckla platsen genom att aktörerna tillsammans jobbar med utbud, utformning och tillgänglighet. Utifrån handlingsplanen och med stöd från projektledningen får aktörerna jobba med ett ”case” som syftar till att öva upp aktörernas förmåga att arbeta med platsutveckling tillsammans.

Steg 4  Uppföljning

Uppföljningen syftar till att mäta de förändringar som har skett på platsen samt utvärdera insatserna. Uppföljningen ligger till grund för det fortsatta arbetet på platsen.

Ladda ner informationsfoldern här