Purple Flag för bättre och tryggare kvällsupplevelse
Vad är Purple Flag?

Purple Flag-modellen har fokus på den upplevda otryggheten i staden, orten eller platsen. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt, socialt och hållbart Purple Flag-område, där invånare, besökare och näringsidkare känner sig trygga oavsett tid på dygnet.

Purple Flag är en arbetsprocess som gör den utvalda platsen trygg, levande och attraktiv genom samverkan mellan platsens olika aktörer.

Purple Flag innefattar det totala utbudet av upplevelser, aktiviteter och tjänster efter kontorstid i ett avgränsat område. Det involverar personer från olika avdelningar inom kommunen, krögare, fastighetsägare, handlare, besöksnäringen, polisen, väktare, ideella organisationer, BRÅ och inte minst platsens eldsjälar. Tillsammans skapar man bättre förutsättningar att hantera platsens utmaningar.

En trygg, levande och attraktiv plats med ett variationsrikt kvälls- och nattliv gynnar alla i Purple Flag-området och stärker både platsens och stadens varumärke. För att nå önskat resultat handlar det om att aktörer inom det valda Purple Flag-området samverkar kring en gemensam målbild på ett strukturerat och strategiskt sätt.

Vad är syftet med Purple Flag?

Det övergripande syftet med Purple Flag är att skapa förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt hållbart Purple Flag-område med ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter efter kontorstid.

Vägen dit kan se olika ut men modellen vi arbetar med är samma. Den innehåller konkreta och praktiska hands-on tips och verktyg för att sammankoppla dag- med kvällsekonomin. Arbetssätt bygger på ett fördjupat samarbete, ökad förståelse för och kunskap om varandras verksamheter. Framgångsfaktorn beror på graden av samverkan och samarbete.

Se filmen där fyra centrumutvecklare, Lisa Söderholm, Kalmar City, Maria Fors, Västerås Citysamverkan, Ann-Charlotte Wedelsbäck, Helsingborg och Anette Forsberg, Örnsköldsvik, som alla tilldelats utmärkelsen Årets Purple Flag-stad för sitt framgångsrika arbete med att integrera kvällsekonomin i stadens totala utbud och utveckling av tryggare och rikare kvällsupplevelser. De bjuder på många bra tips och reflektioner. Inspelningen är från vårt webinar 16 juni 2021.

Vad är målet med Purple Flag?

Det grundläggande målet för Purple Flag är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud för alla.

För att nå målet ska berörda samarbetsparter och intressenter enas kring under Purple Flag-arbetets gång som löper under ett år. Purple Flag-modellen skapar förutsättningar för ett strategiskt arbetssätt som ger grogrund för ökad tillväxt, sysselsättning och bättre lönsamhet. Det innefattar korta och långsiktiga åtgärder som går både på djupet och bredden – allt för att komplettera och förstärka det arbete som redan görs i städer och kommuner.

Intresserad? Välkommen att kontakta

Inger Alfredsson, Nationell samordnare, 0738 460 983, inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se