Den svenska BID-modellen
Vad är Svenska Stadskärnors BID-modell?

Svenska Stadskärnors BID-modell erbjuder en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt. Med andra ord – ett kunskapslyft för Sveriges alla unika platser! BID-modellen fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats och val av BID-område och arbetet gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar. BID-modellen med dess sju steg och fem fokusområden har intensivt processats samt prövats fram med uppvisat lyckat resultat!

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) har fått sitt fäste i Sverige. Svenska Stadskärnor har sedan hösten 2015 hjälpt ett 20-tal kommuner i deras utvecklingsarbete med sin BID-modell, som utvecklats för att passa svenska förhållanden. Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.

Modellen bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor. Det vill säga aktörer såsom kommun, fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektorn, turism-, besöks- och rekreationsnäringarna, ideella organisationer, boende med flera.

Det som förenar dem är ett gemensamt intresse, ansvar och förståelse för sina respektive verksamhetsområden inom BID-området. Tanken är att alla intressenter sträva efter att skapa förutsättningar för tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen.BID-processens mål är att alla aktörer i ett geografiskt eller tematiskt område ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell med en affärsplan, budget, finansiering samt en driftorganisation för ett BID, utifrån de förutsättningar som fanns på den lokala platsen.

SERVICE-BID – Handbok klar!

Som inspiration och för att underlätta genomförande av framtida Service-BID på landsbygder har en handbok tagits fram i projektet, Service-BID – Levande orter med smarta servicelösningar. Handboken bygger på erfarenheter från pilotprojektet som pågick från den 1 januari 2020 till den 31 mars 2022, varav 18 månader bestod av projektaktiviteter. Projektet ägs av Region Dalarna och genomfördes i samarbete med Svenska Stadskärnor och Länsstyrelsen i Dalarnas län samt med stöd från Tillväxtverket och Ludvika, Mora och Falu kommun. I projektet deltog tre orter med helt olika förutsättningar på landsbygden i Dalarna:

• Grängesberg 3 582 invånare (2020), Ludvika kommun

• Sollerön 1 675 invånare (2020), Mora kommun

• Svärdsjö tätort 1 333 invånare, Svärdsjöbygden 4 288 invånare (2020), Falu kommun

Läs om deras utvecklingsresa och vilka resultatet det har gett i handboken här.

På Region Dalarnas hemsida finns ytterligare information, filmer samt bilagor för de olika aktiviteterna i Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö.

Arbetsmetod

Arbetet med BID är att ta fram systematisk kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys), och se till att beslutsfattare inom olika arenor har tillgång till denna lokala kunskap. Detta gör det möjligt för lokala aktörer att förverkliga idéer och initiativ (affärsplan). Checklistor har tagits fram för att underlätta det dagliga arbetet lokalt. För att arbetet ska fungera strukturellt inom de olika arbetsgrupperna har fem fokusområden arbetats fram.

Grunden för att starta ett BID är att:
  • Definiera ett avgränsat geografiskt område.
  • Framställa en gemensam vision, mål och affärsplan.
  • Ta fram en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsplan.
  • Forma en fungerande arbets- och referensgrupp.
  • Utse en BID-manager som leder det operativa arbetet lokalt.
Coachning

Svenska Stadskärnor vägleder processen samt tillför ny kunskap, spetskompetens, nya arbetssätt, inspiration till hur man kan göra förbättringar i den befintliga miljön i BID-området samt skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor inspirerar, är rådgivande samt supportar och coachar BID-områdena gemensamt för att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra, allt för att stärka intressenterna.

Kontakta oss för mer information:
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)738 46 09 83
Marlene Hassel
BID-Manager
+46 (0)706 57 52 99