Den svenska BID-modellen
Vad är Svenska Stadskärnors BID-modell?

Svenska Stadskärnors BID-modell erbjuder en professionell och strukturerad samverkansmodell i en process som ger möjligheter till ny kunskap, nya kontakter och nya erfarenheter, där det omöjliga blir möjligt. Med andra ord – ett kunskapslyft för Sveriges alla unika platser! BID-modellen fungerar utmärkt oavsett storlek på stad/ort/plats och val av BID-område och arbetet gör att man får perspektiv på olika utmaningar och framtidstankar. BID-modellen med dess sju steg och fem fokusområden har intensivt processats samt prövats fram med uppvisat lyckat resultat!

Det internationella begreppet BID (Business Improvement District) har fått sitt fäste i Sverige. Svenska Stadskärnor har sedan hösten 2015 hjälpt ett 20-tal kommuner i deras utvecklingsarbete med sin BID-modell, som utvecklats för att passa svenska förhållanden. Syftet är att stärka samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer inom ett avgränsat BID-område, där man tillsammans skapar en gemensam vision och målbild.

Modellen bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor. Det vill säga aktörer såsom kommun, fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektorn, turism-, besöks- och rekreationsnäringarna, ideella organisationer, boende med flera.

Det som förenar dem är ett gemensamt intresse, ansvar och förståelse för sina respektive verksamhetsområden inom BID-området. Tanken är att alla intressenter sträva efter att skapa förutsättningar för tillväxt med fler aktiviteter, upplevelser, liv och rörelse på den lokala platsen.BID-processens mål är att alla aktörer i ett geografiskt eller tematiskt område ska samarbeta för att nå ett gemensamt resultat som man inte kan åstadkomma på egen hand. Det gör man genom att ta fram en samverkansmodell med en affärsplan, budget, finansiering samt en driftorganisation för ett BID, utifrån de förutsättningar som fanns på den lokala platsen.

BID-samverkan som gör skillnad

Målet med BID-processen är att ha en fungerande samverkansorganisation och en godkänd nulägesanalys samt en affärsplan med tillhörande budget och en gemensam finansiering. Processarbetet pågår under cirka 18 månader i sju steg där intressenternas olika erfarenheter, kunskap och kompetenser tas tillvara. BID-modellen fungerar oavsett storlek på staden, orten eller platsen. Tillsammans förverkligas idéer som tidigare verkade omöjliga!

Vi har intervjuat några olika städer, orter av olika karaktär. En del av är klara med sin BID-process och jobbar nu vidare på egen hand, andra befinner sig mitt i processen.

• Färre lediga lokaler i Ludvika genom ökad BID-samverkan Läs här

• Ängelholm: ”Sätt tydliga mål inför BID-processen!” Läs här

• 100 avsiktsförklaringar – starten för Ronnebys BID-process Läs här

• Borlänge: Upplägget och strukturen – styrkan i BID-processen Läs här

Norrköping: Stark tillväxt visade behov av nytt arbetssätt Läs här

• Service-BID: Grängesberg, Sollerön och Svärdsjö testar BID-modell för att utveckla servicen på landsbygden Läs här

BID-FORUM Frukostwebinar 26 januari 2021 – Powerpointpresentation – Kommunernas roll och engagemang i BID-processen Läs här

• 25 mars – BID-FORUM – Hur kan den lokala samverkansorganisationen utvecklas och förändras med Svenska Stadskärnors BID-modell? Anmäl dig här Se inbjudan här

• 28 april – BID-FORUM – BID-managerns roll i BID-processen – se inbjudan här. Anmäl dig här

• 24 maj – BID-FORUM – Fastighetsägarnas roll i BID-processen – se inbjudan här.  Anmäl dig här

• 26 maj – Tryggare platser webinar om platssamverkan kl 13.00.14.30 – inbjudan och anmälan finns här

• 30 aug   BID-FORUM Hur startar man ett BID? – se inbjudan här Anmäl dig här

• 29 sept BID med fokus på Tryggare platser – se filmen här.

• 28 okt BID med fokus på Service BID – se filmen här

ALMEDALEN DIGITAL MEDVERKAN

• 7 juli – “Trygga platser genom samverkan – möjligheter och utmaningar”, arrangör Stiftelsen Tryggare Sverige. Läs mer här   Länk till seminariet kl 13.00-14.00 här

BID-FORUM PÅ ÅRSKONFERENSEN 15 september 09.30-12.00

Är du en struts eller en gasell? Se hela programmet här

Arbetsmetod

Arbetet med BID är att ta fram systematisk kunskap om lokala förhållanden (nulägesanalys), och se till att beslutsfattare inom olika arenor har tillgång till denna lokala kunskap. Detta gör det möjligt för lokala aktörer att förverkliga idéer och initiativ (affärsplan). Checklistor har tagits fram för att underlätta det dagliga arbetet lokalt. För att arbetet ska fungera strukturellt inom de olika arbetsgrupperna har fem fokusområden arbetats fram.

Grunden för att starta ett BID är att:
  • Definiera ett avgränsat geografiskt område.
  • Framställa en gemensam vision, mål och affärsplan.
  • Ta fram en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsplan.
  • Forma en fungerande arbets- och referensgrupp.
  • Utse en BID-manager som leder det operativa arbetet lokalt.
Coachning

Svenska Stadskärnor vägleder processen samt tillför ny kunskap, spetskompetens, nya arbetssätt, inspiration till hur man kan göra förbättringar i den befintliga miljön i BID-området samt skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte. Svenska Stadskärnor inspirerar, är rådgivande samt supportar och coachar BID-områdena gemensamt för att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra, allt för att stärka intressenterna.

Kontakta oss för mer information:
Inger Alfredsson
Nationell samordnare
+46 (0)738 46 09 83
Marlene Hassel
BID-Manager
+46 (0)706 57 52 99